FULLTEXT SUBMISSION GUIDELINES RULES

1) The submissions should be prepared so as not to exceed seven (7) pages including abstract, main text, tables, figures and bibliography.
2) Author names, institutions and e-mail addresses should be centered under the heading.
3) The title should be written in 14 points, with the first letter of each word being capital.
4) Subheadings should include INTRODUCTION, METHOD, FINDINGS, DISCUSSION, RESULTS AND RECOMMENDATIONS and RESOURCES.
5) The table headings should be placed on the table they belong to, and the figure and graphic headings should be placed under the shape and / or graph of which they belong.
6) The manuscripts should be written in Microsoft Word program with Times New Roman font in 11 point and one and a half (1,5) spacing.
7) Paragraphs should have 1 cm indentations in the beginning of the line.
8) Please do not use page numbering in your manuscript.
7) References should be prepared in accordance with APA 6 (American Psychological Association) standards in order of author surnames, all references in the text should be listed on the "Reference" list.
The authors will have the full responsibility of accuracy and authenticity of their papers since they will be published as they are received without further proofreading and/or editing. We take plagiarism issue very seriously. All submitted papers will be checked for plagiarism. Papers including plagiarized material / information will be rejected.

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 

1) Bildiriler özet, ana metin, tablolar, şekiller ve kaynakça dâhil yedi (7) sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
2) Yazar isimleri, kurumları ve mail adresleri başlık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir. 3) Başlık 14 punto, her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
4) Bildiri metinlerinde GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER ve KAYNAKLAR alt bölümleri yer almalıdır.
5) Tablo başlıkları ait oldukları tablonun üzerinde, şekil ve grafik başlıkları ise ait oldukları şekil ve/veya grafiğin altında yer almalıdır.
6) Bildiri metinleri bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ve bir buçuk (1,5) satır aralığıyla Microsoft Word programı ile yazılmalıdır.
7) Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.
8) Lütfen makalenize sayfa numarası vermeyiniz.
9) Kaynaklar yazar soyadlarına göre sıralı olarak APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun hazırlanmalı, metin içinde geçen tüm kaynaklar “kaynaklar” listesinde verilmelidir.
Yazarlar, makalelerinin doğruluğu özgünlüğü ve intihale duyarlılıkta tamamen kendileri sorumludur.